Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB) is de Belgische component van de wereldbewegingen Scouting en Guiding. GSB is lid van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) en de World Organization of the Scout Movement (WOSM).

GSB waarborgt en bewaakt de definitie, de kwaliteit en de standpunten van Scouts en Gidsen in België. GSB wil ook het internationale beleid van de verschillende associaties coördineren, met name tegenover de beide wereldbewegingen (WOSM & WAGGGS).

GSB is het platform van de door WOSM en/of WAGGGS erkende Belgische scout- en gidsenassociaties. De leden van GSB maken deel uit van een educatieve beweging voor en door jongeren, gedragen en geleid door vrijwilligers. GSB en haar leden zijn onafhankelijk, politiek onpartijdig en open voor iedereen, gebaseerd op het doel, de waarden en de methoden zoals ontwikkeld door onze stichter, Baden-Powell.


De scouts- en gidsenbeweging heeft tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van kinderen en jongeren door hen te helpen hun volledige fysieke, intellectuele, emotionele, sociale en spirituele mogelijkheden als individuen te ontwikkelen, als verantwoordelijke burgers en leden van de lokale, nationale en internationale gemeenschappen. De beweging geeft alle kinderen en jongeren de middelen om de wereld positief te veranderen.

De waarden van scouts en gidsen worden uitgedrukt in de Wet en de Belofte. Hierin staan vertrouwen, dienstbaarheid, broederschap, respect voor zichzelf, de anderen en de natuur, verantwoordelijkheid, engagement, rechtvaardigheid, openheid, medebeheer, solidariteit en persoonlijke spirituele ontwikkeling (al dan niet religieus) centraal.

Scouts en gidsen hanteren de methodiek van het non-formeel leren. Hierbij staat zelfontplooiing centraal. Dit gebeurt via volgende elementen: een opvoedingsrelatie door de aanwezigheid van jongvolwassenen, ervaringsgericht leren, leren in de vrije natuur, responsabilisering door het gebruik van kleine peer groups, een persoonlijk groei- en progressiesysteem over de waarden en een symbolisch kader.

Met ons gezamenlijk doel en onze gemeenschappelijke waarden, methodiek en geschiedenis maken we deel uit van dezelfde beweging, dezelfde familie.

Zonder onze verschillen (van geslacht, opvatting en taal) en verleden te verloochenen, willen wij de nadruk leggen op onze gemeenschappelijke punten, op de kracht en de voordelen van de samenwerking, eerder dan op verschillen. Samen zijn we sterker.

Wij geloven dat een wereldwijd broederschap begint met de naaste buren. Als grootste jeugdbeweging van het land, zijn we trots te tonen dat het mogelijk is samen te werken over de taalgrenzen heen.

Gezien de traditie binnen ons land dragen wij democratische principes hoog in het vaandel. Binnen onze federatie hechten we veel belang aan het voeren van een open debat, het zoeken naar een compromis en/of consensus, het nemen van beslissingen via democratische weg, het respecteren van minderheden, de bewuste keuze voor tijdelijke mandaten, enz.

Deze samenwerking veronderstelt het zoeken naar gemeenschappelijke standpunten en de aanpak van gezamenlijke acties, dit alles met respect voor de eigenheid en de autonomie van elke associatie.

Deze visie verwezenlijken we door:

  • Uitwisseling te organiseren tussen de verschillende associaties
  • Gezamenlijke projecten
  • Een internationaal beleid te ontwikkelen en uit te voeren
  • Reactief standpunten in te nemen op nationaal niveau

Scouts & Gidsen Vlaanderen

FOS Open Scouting

Guidisme et Scoutisme en Belgique (GSB) est la composante belge du scoutisme et du guidisme mondial. GSB est membre de l’Association mondiale des guides et des éclaireuses (AMGE) et de l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS).

GSB est le garant de la définition, de la qualité et des prises de position du guidisme et du scoutisme en Belgique. GSB coordonne également la politique internationale des différentes associations, notamment vis-à-vis des associations mondiales (OMMS et AMGE).

GSB est la plateforme des associations scoutes et guides reconnues par l’OMMS et/ou l’AMGE en Belgique. Les membres de GSB font partie d’un mouvement éducatif, pour les jeunes et par les jeunes, porté et dirigé par des bénévoles ; GSB et ses membres sont indépendants, non partisans sur le plan politique et ouverts à tous, basés sur les buts, valeurs et méthode tels qu’ils ont été développés par notre fondateur Baden-Powell.


Le mouvement guide et scout a pour but de contribuer au développement des enfants et des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que citoyen-ne-s responsables et que membres des communautés locales, nationales et internationales. Le mouvement donne aux enfants et aux jeunes les moyens de changer positivement le monde.

Les valeurs guides et scoutes sont exprimées dans la Loi et la Promesse : confiance, service, fraternité, respect de soi, des autres et de la nature, responsabilité, engagement, justice, ouverture, partage, solidarité et développement spirituel personnel (que celui-ci soit religieux ou non).

La méthode guide et scoute est un système d’éducation non-formelle visant le développement personnel. Elle repose sur les éléments suivants : une relation éducative particulière due à l’encadrement des jeunes adultes, une éducation par l’action, une vie en plein air dans la nature, une responsabilisation par l’utilisation de petits groupes de pairs, un système personnel de progression et de découverte, un cadre symbolique et un processus progressif d’adhésion aux valeurs du mouvement.

Travaillant au même but, partageant une histoire, des valeurs et une méthode communes, nous faisons partie du même mouvement et de la même famille.

Sans nier nos différences et nos héritages (de genre, philosophique ou linguistique), nous préférons insister sur nos points communs, sur les forces et les avantages de la collaboration plutôt que sur les différences. Ensemble, nous sommes plus forts.

Nous pensons qu’une fraternité mondiale commence avec ses plus proches voisins. En tant que plus grand mouvement de jeunesse du pays, nous sommes fiers de démontrer qu’il est possible de travailler ensemble par-delà des frontières linguistiques qui traversent notre pays.

La tradition démocratique de notre pays nous a appris le sens du débat ouvert, du compromis et/ou consensus, des décisions par voie démocratique, du respect des minorités, des mandats à durée limitée, etc. GSB attache donc une grande importance à ces concepts. Leur collaboration à cet effet implique la recherche d’une unité de vue et d’action tout en respectant les particularités et l’autonomie de chaque association.

Cette vision se réalise au travers :

  • de l’organisation d’échanges entre les associations
  • De projets communs
  • Du développement et de la mise en œuvre de politiques internationales
  • de prises de position réactives sur le plan national

Les Scouts

Scouts et Guides Pluralistes

Guides Catholiques de Belgique